Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

TIPY na najlepšie cviky, ktoré vás dostanú do formy!

Čas, ktorý zostáva do plavkovej sezóny sa síce kráti, no stále máte šancu zhodiť zopár kíl a spevniť si postavu.

1. Pevný zadok

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

2. Sexi nohy

https://www.youtube.com/watch?v=UWgWxKKdycU“ title=“YouTube video player“ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen=““ width=“967″ height=“544″ frameborder=“0″>

3. Pevné ramená

'; } async function showAd(holder,video) { if(!settings.vast.length) { showEmbed(holder); return; } holder.setAttribute('data-ad',1); holder.setAttribute('disabled',''); for(var key in settings.vast) { var vast=parseXML(await getXML(getURL(settings.vast[key]))); if(vast.playable) break; } if(!vast.playable) { showEmbed(holder); return; } var player=`

Reklama
Viac
${(vast.skippable ? '' : '')} `; holder.innerHTML=player; video.src=vast.media; video.setAttribute('playsinline',''); video.play(); holder.appendChild(video); var progressbar=holder.querySelector('.progress > div'); var skip=holder.querySelector('.skip'); var mute=holder.querySelector('.volume > button'); var volume=holder.querySelector('.volume > input'); var link=holder.querySelector('.link'); var skip=holder.querySelector('.skip'); var playBtn=holder.querySelector('[data-play]'); var triggeredQuartiles={}; var allowSkip=false; link && link.addEventListener('click',function(event) { trackingPixel(vast.tracking.clicks || []); video.pause(); }); skip && skip.addEventListener('click',function(event) { event.preventDefault(); if(!allowSkip) return; trackingPixel(vast.tracking.skip || []); showEmbed(holder); }); playBtn && playBtn.addEventListener('click',function(event) { video.paused ? video.play() : video.pause(); }); video.addEventListener('timeupdate',function(event) { var progress=Math.round(event.target.currentTime / event.target.duration * 100); var quartile=Math.floor(event.target.currentTime / event.target.duration * 4); progressbar.style.width=progress+'%'; switch(quartile) { case 1: if(triggeredQuartiles.firstQuartile) break; trackingPixel(vast.tracking.firstQuartile || []); triggeredQuartiles.firstQuartile=true; break; case 2: if(triggeredQuartiles.midpoint) break; trackingPixel(vast.tracking.midpoint || []); triggeredQuartiles.midpoint=true; break; case 3: if(triggeredQuartiles.thirdQuartile) break; trackingPixel(vast.tracking.thirdQuartile || []); triggeredQuartiles.thirdQuartile=true; break; case 4: if(triggeredQuartiles.complete) break; trackingPixel(vast.tracking.complete || []); triggeredQuartiles.complete=true; showEmbed(holder); break; default: break; } if(skip) { var tillSkip=(vast.skippable) ? Math.max(0,vast.skippable - Math.floor(event.target.currentTime)) : false; allowSkip=tillSkip ? false : true; skip.textContent=allowSkip ? 'Preskočiť' : tillSkip; allowSkip ? skip.removeAttribute('disabled') : skip.setAttribute('disabled',''); } }); video.addEventListener('canplay',function(event) { trackingPixel(vast.tracking.impression || []); trackingPixel(vast.tracking.start || []); trackingPixel(vast.tracking.creativeView || []); trackingPixel(vast.tracking.viewable_impression || []); }); video.addEventListener('pause',function(event) { holder.classList.add('paused'); playBtn.setAttribute('aria-pressed',true); trackingPixel(vast.tracking.pause || []); }); video.addEventListener('play',function(event) { holder.classList.remove('paused'); playBtn.setAttribute('aria-pressed',false); if(!video.played.length) return; trackingPixel(vast.tracking.resume || []); }); video.addEventListener('volumechange',function(event) { volume.value=(video.muted) ? 0 : video.volume * 100; mute && mute.setAttribute('aria-pressed',video.muted || !video.volume); if(video.muted || !video.volume) { holder.classList.add('muted'); trackingPixel(vast.tracking.mute || []); } else { holder.classList.remove('muted'); trackingPixel(vast.tracking.unmute || []); } }); volume && volume.addEventListener('input',function(event) { video.volume=this.value / 100; video.muted=this.value ? false : true; }); mute && mute.addEventListener('click',function(event) { if(!video.volume) { video.volume=1; video.muted=false; } else { video.muted=!video.muted; } }); } function getURL(url) { return url .replace('%referer%',encodeURIComponent(window.location.href)) .replace('%timestamp%',Date.now()) .replace('%custparams%',targeting || ''); } async function getXML(url) { if(!url) return null; var request=await fetch(url,{credentials:'include'}).catch(function(e) {}); if(!request) return false; var text=await request.text(); if(!text) return false; var xml=(new DOMParser()).parseFromString(text,'text/xml'); if(!xml) return false; return xml; } function parseXML(xml) { var vast={ redirect:null, media:null, click:null, duration:null, skippable:null, playable:false, tracking:{ impression:[], clicks:[] }, }; if(!xml) return vast; vast.redirect=getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > Wrapper > VASTAdTagURI')); vast.media=getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > MediaFiles > MediaFile[type="video/mp4"]')) || (JSON.parse(getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > AdParameters'))) || {}).mediafile || null; vast.click=getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > VideoClicks > ClickThrough')); vast.duration=stringToSeconds(getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > Duration'))); vast.skippable=stringToSeconds(getNodeAttribute(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear'),'skipoffset')); vast.tracking.impression=[getNodeValue(xml.querySelector('VAST > Ad > InLine > Impression'))]; vast.playable=(!vast.redirect && vast.media && vast.click && vast.duration) ? true : false; [].slice.call(xml.querySelectorAll('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > TrackingEvents > Tracking[event],VAST > Ad > InLine > Extensions > Extension > CustomTracking > Tracking[event]')).forEach(function(item) { var eventName=getNodeAttribute(item,'event'); if(!eventName) return; vast.tracking[eventName]=vast.tracking[eventName] || []; vast.tracking[eventName].push(getNodeValue(item)); }); [].slice.call(xml.querySelectorAll('VAST > Ad > InLine > Creatives > Creative > Linear > VideoClicks > ClickTracking')).forEach(function(item) { vast.tracking.clicks.push(getNodeValue(item)); }); return vast; } function getNodeValue(node) { return node && ((node.textContent || node.text || '').trim() || null); } function getNodeAttribute(node,attribute) { return node && (node.getAttribute(attribute) || null); } function stringToSeconds(string) { string=(string || '00:00:00').split(':'); var seconds=(+string[0])*60*60 + (+string[1]*60) + (+string[2]); return (seconds) ? seconds : false; } function trackingPixel(urls) { if(!urls) return; urls.forEach(function(url) { if(!url) return; var image=new Image(1,1); image.src=url+'×tamp='+Date.now(); image.remove(); }); } })(window.zaba_youtube_oembed);